SUEZ je v České republice mezinárodní strategický partner s nejdelšími zkušenostmi vzhledem ke své 30 leté působnosti. Je to druhá největší mezinárodní skupina v oblasti vodárenství v ČR, která  dodává pitnou vodu téměř 1,1 milionu obyvatel a odkanalizovává odpadní vody pro 1 milion obyvatel. Dohromady vodárenské společnosti, které patří do skupiny SUEZ v ČR zaměstnávají 1 660 zaměstnanců.
O nás

Naše strategie a poslání

Strategií skupiny SUEZ v České republice jsou dlouhodobá partnerství s městy, obcemi a svazky obcí a měst s přínosy pro všechny zúčastněné strany.

V obchodních modelech, které skupina v České republice rozvinula a využívá, jsou města, obce či svazky měst a obcí nejenom vlastníky vodárenské infrastruktury,ale  spoluvlastní rovněž provozní společnosti.


SUEZ má velké množství odborných znalostí v oblasti vodárenství, které umožňují navrhovat a realizovat dlouhodobá řešení přizpůsobená individuálním  potřebám každého zákazníka a zároveň respektovat životní prostředí.

Vodárenské společnosti skupiny SUEZ v ČR
Ročně dodají celkem 50,7 mil. m3 pitné vody a vyčistí 53 mil.m3 odpadní vody
Provozují 5 228 km vodovodních sítí
 Provozují 3 575 km kanalizačních sítí

Počet zásobovaných obyvatel

 

1,1 milionu obyvatel zásobováno pitnou vodou
1 milionu obyvatel připojených ke kanalizaci

 

 

Vodárenské společnosti skupiny SUEZ v ČR zaměstnávají

1 660  pracovníků

 

Vodárenské společnosti skupiny SUEZ v ČR provozují
67 úpraven pitné vody
157 čistíren odpadních vod
Společnosti

5 vodárenských společností patřících do skupiny  SUEZ

Do skupiny SUEZ  v České republice patří 5 společností, z toho 4 jsou provozní vodárenské společnosti (BVK, OVAK, Vodakva,VHS) a pátá společnost je holdingová (SUEZ Water CZ).

Vodárenské společnosti patřící do skupiny SUEZ v ČR poskytují služby v druhém (Brno) a třetím (Ostrava) největším městě České republiky a obrat skupiny přesáhl v roce 2020  4,3 miliardy Kč (163 milionů EUR).

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s

Společnost dodává pitnou vodu pro 415 000 obyvatel (město Brno a 17 okolních obcí) a provozuje 1 415  vodovodní sítě a 1 221 km kanalizační sítě. Pracuje v ní 530 zaměstnanců a ročně dodá 24,2 mil. m3  pitné vody.  V roce 2020 obrat společnosti přesáhl 77 milionů EUR. BVK vlastní ČOV v Brně-Modřicích  a rovněž provozuje Virský oblastní vodovod 
Webové stránky

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Společnost dodává pitnou vodu pro 300 000 obyvatel a provozuje1 520 km vodovodní sítě a 1 075 km kanalizační sítě. Pracuje v ní 385 zaměstnanců a ročně dodá 14,9 mil. m3  pitné vody. V roce 2020 obrat společnosti přesáhl 44 milionů EUR. OVAK je spolumajitelem ČOV Michálkovice
Webové stránky

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Společnost dodává pitnou vodu pro 192 000 obyvatel (102 obcí) v Karlovarském, Plzeňském, Severočeském a Středočeském kraji a provozuje 1 553 km vodovodní sítě a 767 km kanalizační sítě. Pracuje v ní 570 zaměstnanců a ročně dodá 8,6 mil. m3  pitné vody.V roce 2020 obrat společnosti přesáhl 30 milionů EUR. Vodakva spoluvlastní ultrafiltrační jednotku na ÚV Březová  a provozuje moderní nízkoteplotní sušárnu na ČOV Karlovy Vary – Drahovice.
Webové stránky

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o

Společnost dodává pitnou vodu pro 73 000 obyvatel (více než 60 obcí na Benešovsku a Praze západ a východ) a provozuje 740 km  vodovodní sítě a 512 km kanalizační sítě. Pracuje v ní 180 zaměstnanců a ročně dodá 3 mil. m3 pitné vody. V roce 2020 obrat společnosti přesáhl13 milionů EUR.
Webové stránky
Chytré služby

Smart metering „šetřit můžete jen to, co měříte“

Společnost SUEZ vyvinula své vlastní řešení pro chytrá měřidla, které je založené na rádiové frekvenci dlouhého dosahu a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou výdrží baterie. Je vhodné pro vodoměry (hlavní i podružné) i plynoměry, a to jako nástroj pro zlepšení facility managementu a pro služby s přidanou hodnotou pro koncové uživatele.

Ice pigging  „zlepšování efektivity sítí pro lepší služby zákazníkům“

Jedná se o novou technologii čištění potrubních rozvodů (zejména pro pitnou vodu) s prokázanou vysokou účinností při odstraňování sedimentů a bio nánosů. Tato metoda doplňuje již vyzkoušené a aplikované metody čištění potrubí a k dispozici jsou i nové aplikace pro kanalizační potrubí.

iDroloc

Velmi efektivní  metoda pro  rychlé vyhledávání úniků vody a trasování sítí mobilním zařízením za pomoci vzácných plynů.  Metoda je šetrná k potrubí i k okolnímu prostředí a samozřejmě zdravotně nezávadná.

Smart služby pro průmysl

Skupina SUEZ poskytuje chytrá řešení pro průmyslové klienty jako jsou smart metering, Ice pigging, mobilní řešení čištění (pitné, užitkové a odpadní vody), služby spojené s úpravou vod (voda pro kotle a chlazení) a čištěním odpadních vod, dezinfekce/oxidace,  environmentální nástroje pro zlepšování ekonomické a environmentální výkonnosti.
Technologie pro ČOV

Řešení pro čištění odpadních vod - reference

Rekonstrukce ČOV v Brně-Modřicích

Mezinárodního výběrového řízení, které bylo zahájeno v roce 2000, se zúčastnil SUEZ TS (Degremont) v konsorciu s místními firmami Aquatis, Imos a ŽS Brno a stal se vítězem této soutěže. Jedná se o druhou největší čistírnu odpadních vod v ČR s kapacitou 515 000 EO. Pro projekt byl využit speciální model – investorem byla na místo města Brna společnost  BVK, která si vzala na projekt úvěr od EBRD  a zároveň byla uzavřena dlouhodobá smlouva mezi městem Brnem a BVK (do roku 2025). 


Celková hodnota projektu byla 70 milionů EUR. Výstavba probíhala mezi lety 2001 – 2003 a poté v roce 2004 zkušební provoz. Došlo k rekonstrukci a rozšíření všech hlavních součástí ČOV a k výstavbě nové jednotky biologického čištění. Instalovány byly nové technologie- vysokoteplotní sušárna kalu a kogenerační jednotka.

Výstavba nové vodní linky na ČOV Praha - Císařský ostrov

Mezinárodního výběrového řízení, které bylo zahájeno v roce 2010, se zúčastnil SUEZ TS (Degremont) v konsorciu se společnostmi Wassertechnik, SMP CZ a Hochtief CZ a stal se vítězem této soutěže v roce 2011. Jedná se o největší ČOV v ČR s kapacitou 1 611 000 EO. Investor projektu bylo hlavní město Praha prostřednictvím společnosti PVS a hodnota projektu dosáhla  215 milionů EUR. Výstavba probíhala mezi lety 2015-2018.


Došlo k rozšíření kapacity ČOV na 354 240 m3/d, k instalaci robustního a nákladově efektivního zařízení technologie čištění odpadních vod a rovněž k výstavbě kompaktního zařízení odolného proti povodním (výstavba opěrné zdi obklopující zařízení).

Náš obchodní model

Klíčové prvky obchodního modelu v ČR

Dlouhodobé partnerství
Klíčový faktor pro investice realizované za účelem rozvoje a výrazného posílení účinnosti služeb v oblasti dodávek pitné vody a odkanalizování.

Sdílené řízení
Veřejný subjekt se účastní rozhodovacího procesu v rámci správování a provozování vodárenské infrastruktury. Jedná se o model sdílení rizik a zisku.

Transparentnost
Uplatňované tarify a zisk vytvářený vodárenskými společnostmi (veřejnými nebo soukromými) jsou regulovány státem. Města mají přístup ke všem informacím souvisejícím s provozováním své infrastruktury.

Profesionální management  
Suez do partnerství přináší své mezinárodní zkušenosti a know-how. Zavedením špičkových technologií může soukromý strategický partner výrazně zlepšit provozní činnosti a kvalitu služeb poskytovaných koncovému uživateli.

Smlouvy založené na výkonnosti
O tarifech a úrovni služeb rozhoduje veřejný subjekt. Soukromý strategický partner musí zajišťovat požadovanou úroveň výkonnosti.

Kontakty

Kontaktujte nás

* Povinná pole

Vodárenské společnosti

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
tel.: +420 840 177 177

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
tel: +420 848 100 700

SUEZ Water CZ s.r.o
Španělská 10, 120 00 Praha 2
tel.: +420 222 251 580.


Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
tel.: +420 359 010 111

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600, 256 13 Benešov
tel.: +420 840 205 206